МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Професія: «Офісний службовець (бухгалтерія)

  

Розробив майстер в/н

Полтавська Ю.Р.

 

Структура дипломної роботи:

Титульний лист
Зміст із вказівкою сторінок
Введення
Основна частина
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

 
Структура оформлення:

 Оформлення тексту
Нумерація сторінок і розділів
Графічний матеріал
Таблиці
Формули й рівняння
Зразки оформлення
Література, що рекомендується
 

     При оформленні тексту роботи варто враховувати, що відкривається робота титульним аркушем, де вказується повна назва відомства,  тема роботи, прізвища автора й керівника, місце й рік написання.

На наступній сторінці, що нумерується знизу номером 2, міститься зміст із точною назвою кожної глави й вказівкою початкових сторінок.
Введення повинне містити загальну постановку проблеми, обов’язковий огляд використаної літератури й джерел.
В основній частині безпосередньо розкривається проблема. При цьому важливо не тільки продемонструвати суть питання, але й відбити особливості трактувань різних авторів.
Висновок містить висновки, підсумки дипломної  роботи, де заохочується самостійність суджень і оцінок.
Перелік використаної літератури варто оформляти у вигляді бібліографічного списку.
Матеріали, що не ввійшли в основний текст, приводяться наприкінці роботи у вигляді додатків. Це можуть бути розрахунки, ілюстрації, таблиці, графіки й т.п. Додатки нумеруються. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, у правому верхньому куті мати напис «Додаток» із вказівкою порядкового номера й заголовок посередині сторінки. Розташовуються додатки в порядку появи посилань на них у тексті.
 

Оформлення тексту

     Друкувати треба на одній стороні аркуша формату A4 (210 x 297 мм).
     Поля сторінки: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, нижнє 2 см, верхнє — 2 см до номера сторінки.
     Текст друкується через 1,5 інтервал, новий рядок — 1,25 см.
    Шрифт: Times New Roman Cyrr,  розмір шрифту — 14 пт.

 

 Нумерація сторінок і розділів

     Сторінки роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізної нумерації по всьому документі. Номер проставляється внизу посередині аркуша шрифтом № 10.
     Титульний аркуш включається в загальну нумерацію, але номер сторінки на ньому не проставляється. Ілюстрації, таблиці, графіки, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок.
     Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, глав, параграфів, пунктів і підпунктів. Вони нумеруються (крім введення, висновку, списку літератури, додатків) арабськими цифрами.

 

Приклад:

Розділ 1,
Підрозділ 1.1,
пункт 1.1.1,
підпункт 1.1.1.1.

 
Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Слово «розділ» не пишеться.

     Заголовки розділів, Введення, Висновок, Зміст, Список літератури, Додатка розташовують у середині рядка без крапки наприкінці строки, відокремлюючи від тексту трьома міжрядними інтервалами. Переноси в заголовках не допускаються. Кожний розділ рекомендується починати з нової сторінки.
 

Графічний матеріал

     Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, малюнки) варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, якщо в зазначеному місці вони не містяться.
     На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Наприклад, «… відповідно до малюнка 2» при наскрізній нумерації й «… відповідно до малюнка 1.2» при нумерації в межах розділу. Припустиме також посилання на ілюстрацію укладене в дужках, наприклад (малюнок 4).
 
     Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер варто розміщати під ілюстрацією посередине після слова “Малюнок”.
     Якщо в роботі тільки одна ілюстрація, її нумерувати не слід і слово “Малюнок” під нею не пишуть.

 

Таблиці

         Цифровий матеріал рекомендується поміщати в роботі у вигляді таблиць. Таблицю варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.
          На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.
     Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер варто розміщати в лівому верхньому куті над заголовком таблиці після слова “Таблиця”. Допускається нумерація таблиць у межах розділу.
          Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують і слово “Таблиця” не пишуть.
     Кожна таблиця повинна мати заголовок, що міститься нижче слова “Таблиця”. Слово “Таблиця” і заголовок починаються із прописної букви, крапка наприкінці заголовка не ставиться.
     Заголовки граф таблиці повинні починатися із прописних букв, підзаголовки з рядкових, якщо останні підкоряються заголовку. Таблицю варто розміщати так, щоб читати її без повороту роботи, якщо таке розміщення неможливо, таблицю розташовують так щоб її можна було читати, повертаючи роботу з годинникової стрілки.
          При переносі таблиці верхівку таблиці варто повторити, і над нею розміщають слова “Продовження таблиці”, із вказівкою її номера. Якщо верхіівка таблиці велика, допускається її не повторювати, у цьому випадку варто пронумерувати графи і повторити їхню нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюють.
Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці відсутні, то ставиться прочерк.
Якщо всі показники, наведені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці, то її позначення міститься над таблицею праворуч.
         Заміняти лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, знаки відсотка, позначення марок матеріалу, позначення нормативних документів не допускається.
 

Формули й рівняння

     Пояснення значень, символів і числових коефіцієнтів варто приводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, як і у формулі.
     Значення кожного символу й числового коефіцієнта варто починати з нового рядка, перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.
      Рівняння й формули варто виділяти з тексту в окремий рядок. Вище й нижче кожної формули або рівняння повинне бути залишене не менш одного вільного рядка.
         Якщо рівняння не вміщається в один рядок, воно повинне бути перенесене після знака рівності (=), або після знака плюс (+), або після інших математичних знаків з їхнім обов’язковим повторенням у новому рядку.
Формули й рівняння в роботі варто нумерувати порядковою нумерацією в межах всієї роботи арабськими цифрами в круглих дужках у крайнім правому положенні напроти формули. Допускається нумерація формул у межах розділу.

 
Теми  дипломних робіт

 1. Облік запасів на підприємстві
 2. Облік витрат і обчислення собівартості продукції тваринництва
 3. Облік витрат і обчислення собівартості продукції тваринництва
 4. Облік готової продукції та її реалізації
 5. Облік амортизації (зносу) основних засобів
 6. Облік витрат і обчислення собівартості продукції рослинництва
 7. Облік розрахункових операцій з покупцями та замовниками та різними дебіторами
 8. Облік касових операцій
 9. Інвентаризація на підприємстві
 10. Облік основних засобів
 11. Облік загальногосподарських витрат
 12. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
 13. Облік грошових коштів на рахунках в банку
 14. Облік розрахунків з підзвітними особами
 15. Облік адміністративних витрат
 16. Облік реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг
 17. Облік МШП
 18. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
 19. Облік оплати праці
 20. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

НОВОАЙДАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

на тему:   _________________________________

учня групи № _____
______________________________________________
(П.І.Б)
за фахом:     «Офісний  службовець (бухгалтерія)»

 
Керівник роботи:_________________
П.І.Б

 

 

 

смт. Новоайдар
2017 р

Updated: 06.07.2017 — 22:26